Sawai Jai Singh Hwy, Bani Park, Jaipur, Rajasthan 302016