Taradevi Rd, Bagh, Shimla, Himachal Pradesh 171004