10/90 J.N.Road, Hampi Rd, near lakshmi Saraswati Theatres, Hosapete, Karnataka 583201